Anthony Braxton & Derek Bailey, London 1974.

Anthony Braxton & Derek Bailey, London 1974.